Celebración de Pleno ordinario o 18 de decembro


O Concello de Tordoia anuncia a convocatoria da celebración do Pleno ordinario do mes de decembro o próximo día 18 de decembro ás 12.00h na Casa do Concello, sesión á que queda convidada toda a cidadanía.

A orde do día da citada sesión será a seguinte:

1º.- APROBACION, SE PROCEDE, DAS ACTAS CORRESPONDENTES AS SESIÓN ORDINARIA E EXTRAORDINARIA ANTERIORES LEVADAS A CABO O DÍA 28.09.2017 E 10.11.2017.-
2º.- DACIÓN CONTA DE DECRETOS DENDE A ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.-
3º.- APROBACIÓN DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS. PLAN UNICO CONCELLO (POS+2018).-
4º.- APROBACIÓN PROVISIONAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.-
5º.- ADHESIÓN AO CONVENIO DOING BUSINESS GALICIA.-
6º.-APROBACION PRESUPOSTO 2018.-
7º.- MOCIÓNS.-
8º.- INFORMACIÓNS DA ALCALDÍA.-
9º.- ROGOS E PREGUNTAS.-