Oferta de prazas para as estadías e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2018


BANDO

CONVOCATORIA 2018

Dona INÉs SANTOS PEREIRO, alcaldesa en funcións do Concello de TORDOIA (A Coruña)

FAI SABER

Que pola Orde do 10 de abril de 2018 se regula a oferta de prazas para as estadías e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2018 e se procede á súa convocatoria. (DOG no 74 do 17/4/2018).

Obxecto: Convocar un total de 679 prazas para para as estadias e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2018. En cada solicitude só se poderá relacionar un máximo de 3 destinos por orde de prioridade.

Persoas beneficiarias: requisitos

1 . Ser maior de 60 anos, ou de 55 e reunir a condición de pensionista do sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións.

  1. Valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria e estar en condicións de participar no programa, agás no caso de fillos/as que acudan en calidade de acompañantes.
  2. Non padecer alteracións do comportamento que poidan afectar a normal convivencia nos establecementos, nin padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio.
  3. Carecer de contraindicación médica para a recepción dos tratamentos termais.
  4. Acadar, de conformidade co baremo, a puntuación que Ile permita acceder a un dos balnearios e quendas solicitadas.

Acompañantes: A persoa solicitante poderá ir acompañada de: O seu ou a súa cónxuxe ou, se fose o caso, a parella de feito ou persoa coa cal teña unha unión estable e de convivencia con análoga relación á conxugal, un fillo ou filia que teña un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, unha persoa coa cal desexe participar no programa, sempre e cando esta cumpra todos os requisitos.

Duración e servizos ofertados: As quendas teñen una duración de 10 días (nove noites) cada unha, realizaranse en réxime de pensión completa e comprenderán desde as 12:00 h. do día de chegada ata as 12:00 h. do día de saída, e desenvolveranse entre o mes de maio e o de outubro de 2018. Servizos: aloxamento e manutención en réxime de pensión completa e en cuartos dobres de uso compartido cos tratamentos termais coas indicacións terapéuticas que figuren para cada balneario.

Prazo presentación de solicitudes:

Para as quendas dos meses de maio e xuño ata o día 16 de maio para as quendas dos meses de xullo a outubro ata o día 31 de maio

Descarga Bando Oferta de prazas para as estadías e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2018