Plan Xeral de Ordenación Municipal


O Concello de Tordoia aprobou en sesión plenaria celebrada o 4 de outubro de 2018 o documento do Plan Xeral.

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda aprobou na orde do 7 de decembro de 2018 a aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal, de acordo co establecido no artigo 85.7.a) da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e de protección do medio rural de Galicia. Na seguinte ligazón pode consultarse esta orden:

IR Á LIGAZÓN Orde do 7 de decembro de 2018 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Tordoia

O 29 de marzo de 2018, de conformidade co disposto polos artigos 92 da Lei 9/2002 e 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o Concello publicou no BOP a normativa e ordenanzas do PXOM aprobado definitivamente. Na seguinte ligazón, pode consultarse esta publicación:

IR Á LIGAZÓN Anuncio aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Tordoia e publicación do seu contido normativo

No menú desplegable que se achega a continuación, as persoas interesadas poden consultar o Plan de Ordenación Municipal íntegro con todos os documentos que o conforman:

TOMO I

TOMO II

TOMO IV

Plano de Clasificación C-00-1

Plano de Clasificación C-00-2

Plano de Clasificación C-00-3

Plano de Clasificación C-00-4

Plano de Clasificación C-00-5

Plano de Clasificación C-01

Plano de Clasificación C-02

Plano de Clasificación C-03

Plano de Clasificación C-04

Plano de Clasificación C-05

Plano de Clasificación C-06

Plano de Clasificación C-07

Plano de Clasificación C-08

Plano de Clasificación C-09

Plano de Clasificación C-10

Plano de Clasificación C-11

Plano de Clasificación C-12

Plano de Clasificación C-13

Plano de Clasificación C-14

Plano de Clasificación C-15

Plano de Clasificación C-16

Plano de Clasificación C-17

Plano de Clasificación C-18

Plano de Clasificación C-19

Plano de Clasificación C-20

Plano de Clasificación C-21

Plano de Clasificación C-22

Plano de Clasificación C-23

Plano de Clasificación C-24

Plano de Clasificación C-25

Plano de Clasificación C-26

Plano de Clasificación C-27

Plano de Clasificación C-28

Plano de Clasificación C-29

Plano de Clasificación C-30

Plano de Clasificación C-31

Plano de Clasificación CU

Plano de Clasificación CX-1

Plano de Clasificación CX-2

Plano de Clasificación CX-3

Plano de Clasificación CX-4

Plano de Clasificación CX-5

Plano de Clasificación CZ-1

Plano de Clasificación CZ-2

Plano de Clasificación SA-1

Plano de Clasificación SA-2

Plano de Clasificación SA-3

Plano de Clasificación ZA-1

Plano de Clasificación ZA-2

Plano de Clasificación ZA-3

Plano de Clasificación ZA-4

Plano de Clasificación ZA-5