Pleno ordinario 27 de xullo de 2017


O próximo xoves 27 de xullo de 2017 terá lugar a sesión ordinaria do Concello Pleno ás 12.00h.

ORDE DO DÍA

1.- APROBACION, SE PROCEDE, DA ACTA CORRESPONDENTE A SESIÓN ANTERIOR LEVADA A CABO O DIA 25-05-2017.
2.- DACIÓN CONTA DE DECRETOS DENDE A ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.
3.- RECTIFICACION DO INVENTARIO. CAMIÑOS MUNICIPAIS NAS PARROQUIAS DE CABALEIROS E CASTENDA.
4.- RATIFICACION DO CONVENIO PARA A CREACION MELLORA E AMPLIACION DE SERVIZOS LOCAIS BASICOS. RUTAS DE SENDEIRISMO.
5.- DAR CONTA E RATIFICACION DO CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE TORDOIA PARA A ATENCION DE VISITANTES DO DOLMEN DE CABALEIROS.·
6.-PLAN MELLORACAMIÑOS MUNICIPAIS 2017-2018. RATIFICACION.
7.-MOCIÓNS.
9.- INFORMACIÓNS DA ALCALDIA.
10.- ROGOS E PREGUNTAS.