Bases 5 prazas persoal laboral de peón de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais (3 de peón de brigada e 1 de peón conductor e un xefe de brigada)   ¡Novedad!


O obxecto das presentes bases é regular o proceso selectivo para cubrir como persoal laboral temporal mediante concurso-oposición de 3 prazas de peón de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais e 1 praza de peón condutor, ao abeiro do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local Tordoia para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de medios de prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2022 cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020 …

>>> Ver ou descargar Bases (documento completo, pdf, 508Kb)

>>> Ver ou descargar solicitude (pdf editable con Libre Office Draw)