Bases contratación de persoal laboral temporal para o punto de atención á infancia (pai)


Bases para a formación dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal para o punto de atención á infancia (pai)

As presentes bases teñen por obxecto regular o procedemento de selección para a creación dunha bolsa de traballo para o posto persoal de APOIO no PAI, para os casos de substitución de persoal con dereito a reserva do posto de traballo, por baixas por incapacidade temporal, maternidade, vacacións, licenzas, permisos, xubilación parcial ou anticipada polo período que medie entre a xubilación e a cobertura da dita praza polos procedementos de provisión de postos de traballo previstos legalmente, e acumulación de tarefas, de carácter puntual do Punto de Atención á Infancia do Concello de Tordoia, e calquera outra que esixa a urxencia na contratación.

Ver ou descargar BASES