Bases reguladoras para a creación dunha bolsa de emprego na categoria de auxiliar de axuda no fogar


As presentes bases e convocatoria teñen por obxecto a creación dunha bolsa de emprego na categoría de auxiliar de axuda no fogar do Concello de Tordoia mediante o sistema de concurso de méritos para a cobertura temporal de posibles vacantes, ausencias ou necesidades que poidan producirse, como vacacións, baixas por l.T. do persoal, permisos médicos, permisos de libre disposición ou outra situación análoga a ista, pola que se precise unha cobertura de persoal que forme parte do departamento dos servizos sociais do concello de Tordoia na categoría de auxiliar de axuda no fogar …

>>> Ver ou descargar bases reguladoras (pdf, 520Kb)

>>> Ver ou descargar anexos (pdf, 370Kb )