Convocatoria selección persoal laboral para participar no proceso selectivo de peóns forestais. Lista provisional.


Expediente nº 2024/E001/00003

ANUNCIO

Comunícase que por medio do decreto de data 6 de maio de 2024, aprobouse a lista provisional de admitidos na bolsa de traballo para a contratación de peóns forestais:

APROL
PELCalviño Castro, José Manuel
Calviño Castro, José Manuel
Costa Goimil, José Antonio
Couselo Noya, José María
Couselo Noya, José María
Fraga Fraga, José Antonio
Fraga Fraga, José Antonio
García García, Marcial
García García, Marcial
Gómez Rodriguez, Maria Asunción
Gómez Rodriguez, Maria Asunción
González Fraga, Ivan
González Fraga, Ivan
Huertas Cerqueiro, José Antonio
Huertas Cerqueiro, José Antonio
Liñares Bello, Felisa
Liñares Regueiro, Manuel Antonio
Liñares Regueiro, Manuel Antonio
Liñares Bello, Felisa
Muiño Germiñas, Consuelo
Muiño Germiñas, Consuelo
Pardo Mosquera, David
Pena Rodríguez, Dosinda
Pena Rodríguez, Dosinda
Recouso Caamaño, Francisco Javier
Recouso Caamaño, Francisco Javier
Rodrigues Gaspar, Florinda Irene
Rodrigues Gaspar, Florinda Irene
Rodíguez Gago, Juan Carlos
Rodíguez Gago, Juan Carlos
Romero Romero, Celestino
Romero Romero, Celestino
Veira Vázquez, José Alberto.
Sanchez Vázquez Marina


Veira Vázquez, José Alberto.

O prazo de presentación de alegacións e de dous días hábiles a contar a partir da publicación de este anuncio na web municipal e no taboleiro de anuncios do concello.

Tordoia, a 6 de maio de 2024.

O Alcalde

Asdo: Antonio Pereiro Liñares