Valoración proceso selectivo Brigada de Prevención e Defensa de Incendios


Expediente nº 2022/E001/00015

Reunidos os membros do tribunal seleccionador con data 29/07/2022 a suma da valoración dos méritos alegados e resultado das probas teóricas e prácticas, conforme o establecido no punto 7 das bases reguladoras do proceso, outorga a seguinte valoración …

Ver ou descargar documento completo