Servizos Sociais, Benestar, Igualdade e Muller


Os servizos sociais comunitarios básicos teñen un carácter local, aberto e polivalente. Están dirixidos ao conxunto da poboación do ámbito xeográfico municipal e constitúen a canle normal de acceso ao sistema de servizos sociais co que se garantiza a universalidade do sistema e a súa proximidade ás persoas usuarias, ás familias e ao ámbito comunitario.

OBXECTIVOS

 • Posibilitar unha atención integral á poboación e, en especial, aos sectores carentes de recursos persoais e/ou socioeconómicos.
 • Previr as desigualdades que conducen á marxinación social, posibilitando a cobertura dos problemas sociais da poboación.
 • Garantir unha información axeitada a todos os cidadáns sobre os seus dereitos e recursos sociais existentes, promovendo así as condicións de igualdade entre os individuos.
 • Profundizar sobre a idoneidade dos recursos, prestacións…. orientándoos á cobertura das necesidades prioritarias da poboación.

FUNCIÓNS DOS SERVIZOS SOCIAIS

 1. Estudo e diagnóstico social da comunidade, que implica a detección e análise de necesidades e demandas, explícitas e implícitas, no seu ámbito de intervención.
 2. A elaboración dun plan de intervención comunitario acorde coas necesidades detectadas o anticipadas no diagnóstico social.
 3. A identificación de grupos de poboación e persoas socialmente vulnerables e a detección precoz de situacións de risco ou desprotección para o desenvolvemento de actuaciones de carácter preventivo e de promoción social.
 4. A atención das situacións individuais e familiares, a información en relación coas demandas presentadas, o diagnóstico e a valoración técnica previa e la consecuente xestión do caso, que incluirá, cuando sexa conveniente, a derivación cara ao recurso idóneo dentro do sistema galego de servizos sociales ou doutros sistemas de benestar, así como a asistencia, a orientación e, de ser preciso, o acompañamento no procedemento de acceso normalizado a outros recursos existentes.
 5. A participación na xestión das prestacións económicas e o seguimento dos correspondentes proxectos personalizados de intervención nos termos establecidos en la normativa específica en materia de inclusión social.
 6. A xestión do servizo de axuda no fogar, así como a participación na xestión das prestacións destinadas a garantir a autonomía persoal e a atención á dependencia, nos termos establecidos na normativa que resulte aplicable.
 7. A información, a orientación e o asesoramento a toda a poboación, facilitando o seu acceso aos recursos sociais.
 8. O fomento da participación activa da cidadanía mediante estratexias socioeducativas que impulsen a solidaridade e a cooperación social organizada.
 9. O mantenemento actualizado do sistema de información de personas usuarias (SIUSS).
 10. A coordinación efectiva cos distintos sistemas de benestar e protección social que actúen no seu territorio, así como coas entidades de iniciativa social autorizadas que poidan complementar a súa actuación.
 11. A cooperación con outras administracións e poderes públicos na remisión de información necesaria nos procedementos que correspondan en relación cos servizos sociais comunitarios e as súas persoas usuarias, sen perxuício da observación das garantías establecidas na normativa sobre protección de datos de carácter persoal.

PROGRAMAS QUE SE DESENVOLVEN DENDE OS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS

O obxectivo principal deste programa é informar, orientar e asesorar aos veciños e veciñas de Tordoia sobre os recursos ao seu alcance necesarios para resolver ás súas problemáticas, ademais de mediar e facilitar o seu acceso.

Asemade estúdanse as demandas presentadas para, posteriormente, tras unha valoración profesional, establecer un diagnóstico e un proxecto de traballo personalizado, capaz de dar unha resposta individualizada e adaptada a cada persoa ou familia e ás súas circunstancias.

Tamén realízanse as derivacións aos Servizos Sociais Especializados cando así o require a complexidade e/ou especificidade da intervención.

Os obxectivos son:

a) Proporcionar información, orientación, asesoramento e acompañamento ás personas, ás familias e aos grupos sociais.

b) Realizar a valoración e o diagnóstico social das demandas da cidadanía.

c) A intervención básica de traballo social de caso e grupos, de acordo cos dereitos sociais, necesidades, demandas e recursos dispoñibles.

d) Derivar cara á intervención social, biopsicosocial o socioeducativa idónea para cada caso, que favoreza la adquisición o recuperación de funcións e habilidades personais e sociais e procure a mellora da autonomía, da convivencia social e familiar e da inclusión social. Esta derivación poderá realizarse cara os distintos programas de servizos sociales comunitarios, tanto básicos como específicos, e, se é o caso, cara aos servizos sociais especializados.

Destacar que no programa de orientación, información e asesoramento cada vez rexistrase un maior número de usuarios, cousa razoable tendo en conta que os servizos sociais de base son a porta de entrada ós servizos sociais e a Traballadora Social o profesional de referencia dos mesmos. Aquí recíbense as diversas demandas facendo a valoración correspondente e dependendo da situación algunhas delas son derivadas a outros recursos.

O servizo de axuda no fogar é un servizo público de carácter local, consistente en ofrecer un conxunto de atencións ás persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu contorno habitual.

O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións en que teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos casos de desestructuración familiar, facilitando a permanencia no seu propio contorno e evitando así o seu internamento.

Son obxectivos do servizo de axuda no fogar:

 • Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.
 • Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual.
 • Favorecer e potenciar a autonomía persoal no propio domicilio.
 • Manter, mellorar e recuperar as redes de relación familiar e social.
 • Previr situacións de dependencia ou exclusión social.
 • Retardar ou evitar a institucionalización.
 • Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.

SERVIZO BÁSICO SAF:

 • Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria: asistencia para levantarse e deitarse; apoio no coidado e hixiene persoal, así como para vestirse; control do réxime alimentario e axuda, se é o caso, para alimentarse; supervisión, cando proceda, das rutinas de administración de medicamentos prescritas por facultativos; apoio para cambios posturais, mobilizacións, e orientación espazo-temporal; apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia; e outras tarefas para favorecer a atención integral da persoa usuaria.
 • Acompañamento persoal na realización doutras actividades complementarias: seguemento das intervencións realizadas polo sistema sanitario; e apoio en trámites urxentes de carácter administrativo, xudicial e similares.
 • Atención das necesidades de carácter doméstico e da vivenda, tales como: limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda; compra de alimentos e outros produtos de uso común; preparación dos alimentos; lavado e coidado das pezas de vestir, así como do enxoval doméstico; coidados e mantemento básico da vivenda.
 • Atencións de carácter psicosocial e educativo: intervencións técnico-profesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, á afectividade, á convivencia e á integración na comunidade así como á mellora da estruturación familiar.

a) Detectar e valorar as situacións de persoas, grupos ou áreas territoriais en situación e risco de exclusión.

b) Participar no procedemento de asignación das prestacións económicas de inclusión social, orientadas a satisfacer necesidades pecuniarias básicas e a estimular a incorporación social e laboral. De maneira particular analizarán o perfil sociolaboral de cada caso e expedirán os informes e propostas de derivación e idoneidade do recurso que se establezan no procedemento.

c) Favorecer o desenvolvemento dos itinerarios personalizados de inclusión.

d) Desenvolver actuacións en relación co seguemento e revisión das prestacións económicas establecidas.

Programa de fomento da cooperación e da solidariedade social

a) Fomentar a solidaridade entre os membros da comunidade local e a acción voluntaria na área social.

b) Fomentar a creación de organizacións de autoaxuda, axuda mutua e de acción solidaria, mediante o correspondente asesoramento, formación e acompañamiento do dito proceso.

Se desexa coñecer máis información sobre as actividades e programas que se levan a cabo dende os servizos sociais municipais, pode consultar a seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Programas específicos do Concello de Tordoia

INFORMACIÓN DE CONTACTO Servizos Sociais

Baixo da Casa do Concello

Luns, martes, xoves e venres: de 9.00h – 14.00h

servizos.sociais@tordoia.gal

981 690001 Persoa de contacto: Mónica Rodríguez Palacio