Información pública da autorización do proxecto L.A.T. 220 kV CAMPELO-MESON


En cumprimento das Leis 24/2013 do 26 de decembro do sector eléctrico; Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental; modificada pala Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia; no Real Decreto 1955/2000 de 1 de decembro sobre autorización de instalacións eléctricas; na Lei 21/2013, de 9 de decembro de Avaliación Ambiental; no Decreto 80/2000, de 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, e demais normas vixentes de aplicacións, se somete a información pública a solicitude de autorización do proxecto arriba L.A.T. 220 kV CAMPELO-MESON.

Na seguinte ligazón pode verse o acordo do 6 de xullo de 2018 da Xefatura Territorial da Consellería de economía, emprego e industria

IR Á LIGAZÓN Información pública da autorización do proxecto L.A.T. 220 kV CAMPELO-MESON