Bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema Universitario de Galicia para estadias nalgún estado membro da Unión Europea


Don Antonio Pereiro Liñares, alcalde do Concello de Tordoia (A Coruña)

FAI SABER: que pola Orde do 27 de novembro de 2017 se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema Universitario de Galicia para estadias nalgún estado membro da Unión Europea, durante o verán 2018, xo obxeto de coñecer a lingua dese país.(ED416A)(DOG nº22 do 05.02.2018)

Obxeto: convocar 200 axudas para estadías nalgún Estado da Unión Europea durante o verán de 2018, do alumnado universitario matriculado no curso 2017/18 nalgunha das universidades do Sistema universitario de Galicia.

Período e dotación da axuda: as acitivades para as cales se solicita a axuda Terán que ser realizadas no período comprendido, exclusivamente, entre o 15 de xuño e o 31 de agosto de 2018, ambos inlcusive. A dotación económica asiganada a cada persoa beneficiaria será dun máximo de 1.000 euros.

Requisitos:

  • Estar matriculado no curso 2017/18, como mínimo en 50 créditos, en calquera das universidades da SUG en estudios universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñaría, arquitectura, enxeñería técnica ou arquitectura técnica, e ter superado 60 créditos con anterioridade á data de publicación da orde na titulación que está a realizar. O alumnado que estea matriculado no traballo fin de grao poderá incluir os créditos que lle correspondan dentro do mínimo dos 50 créditos exixidos.
  • O curso de idiomas debe ter unha duración mínima de tres semanas, cuan mínimo de 15 horas lectivas semanas. O idioma que se desexe cursar deberá corresponderse co idioma oficial do pa´si elixido.

Lugar de presentación: a solicitude presentarase obrigatoriamente a través da sede electrónica: https://sede.xunta.gal

Prazo de presentación de solicitudes: até o 14 de marzo de 2018

Tordoia, a 5 de febrero de 2018

O Alcalde

Descarga Bando Bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema Universitario de Galicia para estadias nalgún estado membro da Unión Europea