AXUDAS A PROL DA NATALIDADE


Aprobación definitiva da ordenanza municipal nº 29, reguladora das bases para a concesión de axudas a prol da natalidade.


Publicado o anuncio de aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora nº 29 das bases para a CONCESION
DE AXUDAS A PROL DA NATALIDADE no BOP número 174/2023 do 12 de setembro de 2023 e transcorrido o prazo de
presentación de alegacións sen presentarse ningunha, enténdese aprobada definitivamente e procedese á publicación do
texto íntegro do mesmo, segundo dispón o artigo 49 da Lei 7/85 …

>>> Ver documento completo

>>> Ver ou descargar impresos